Zbiranje podatkov

Zbiranje podatkov

  1. člen

 

(zbiranje podatkov od oseb ali iz javno dostopnih virov)

Detektiv lahko pridobiva informacije neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo, in od drugih oseb, ki s podatki razpolagajo, če so jih pripravljene dati prostovoljno, ter iz javno dostopnih virov.

 

  1. člen

(pridobivanje podatkov iz evidenc)

(1) Detektiv ima v okviru pisnega pooblastila stranke pravico pridobivati podatke iz:

– evidence registriranih vozil (registrsko označbo, podatke o lastnikih in podatke o vozilu);

– registra stalnega prebivalstva in centralnega registra prebivalstva (podatke o osebnem imenu, datumu rojstva, enotni matični številki občana, državljanstvu, času in kraju stalnega in začasnega prebivališča);

– evidence zavarovancev (podatke o zaposlitvi, delodajalcu, delovnem mestu in prejšnjih zaposlitvah);

– slovenskega ladijskega registra in registra zrakoplovov (podatke o plovilih in lastnikih).

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka je upravljavec zbirke podatkov dolžan detektivu posredovati na podlagi pooblastila iz 25. člena tega zakona v 15 dneh od prejema detektivove pisne zahteve. Zahteva se lahko poda tudi ustno pri organu. Ne glede na način, na katerega je bila zahteva podana, mora detektiv zahtevi priložiti tudi fotokopijo pooblastila.

(3) Detektiv sme vpogledati v sodne in upravne spise ali si iz njih prepisati podatke, kadar ima po zakonu, ki ureja to področje, pravico tudi stranka, ki ga je pooblastila.